Vedtægter

Revideret på ordinær generalforsamling 20. marts 2012.
Videreført uden ændringer i 2013 og 2014

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Søernes Sejlklub, forkortet SøS.
Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.

§ 2
Formål
Foreningens formål er at give københavnere, herunder særligt børn og unge, fælles maritime oplevelser.
Dette sikres ved i sæsonen fra april til oktober at gennemføre træningsforløb indenfor sejlads med optimistjoller, kanoer og kajakker i Peblingesøerne.
I vintersæsonen fra oktober til april gennemføres teoriundervisning i sejlads.
Herudover gennemfører foreningen udflugter til samarbejdende klubber.

§ 3
Medlemskab af organisationer
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, tilsluttet Østersøkredsen og medlem af Dansk Kano- og Kajak Forbund.
Dansk Sejlunion og Dansk Kano- og Kajak Forbund er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund.
Klubben er undergivet disse organisationers vedtægter og bestemmelser og følger organisationernes sikkerhedsregler.

§ 4
Medlemskab
Som medlem optages enhver, som ønsker at deltage i foreningens aktiviteter og enhver, som ønsker at bidrage til realisering af foreningens formål og som betaler kontingent.
Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt.
Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel slette vedkommende som medlem.
Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Ethvert medlem over 15 år er valgbart til tillidshverv i foreningen.

§ 5
Kontingent
Kontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 6
Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at fremføre sit forsvar inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

§ 7
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med skriftlig indkaldelse ved brev eller på mail og med angivelse af dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget for det kommende år.
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

§ 9
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 16 og § 17.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af motiveret dagsorden, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11
Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Minimum et af de valgte medlemmer skal repræsentere kano- og/eller kajakaktiviteterne i klubben.
Herudover består bestyrelsen af 1 medlem udpeget af Nørrebro Bådelaug.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
Bestyrelsens 2 suppleanter vælges for et år ad gangen.

§ 12
Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller (i dennes fravær) kassererens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden og/eller kassereren.

§13
Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 14
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse.

§ 15
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17
Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved opløsning tilfalder foreningens formue og løsøre den kommunale kulturinstitution Kultur Indre Nørrebro.

Således revideret på den ordinære generalforsamling 20 marts 2012.